22 sierpnia 2019

Oferta

 • Opracowanie map do celów projektowych.
 • Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych.
 • Opracowanie map do innych celów.
 • Uzgadnianie dokumentacji projektu.?
 • Pomiary realizacyjne.
 • Wytyczanie budynków i budowli.
 • Wytyczanie sieci uzbrojenia terenu (gaz, woda, kanalizacja, energia elektryczna, telekomunikacja itp.).
 • Geodezyjna obsługa inwestycji.
 • Wyznaczanie punktów granicznych.
 • Rozgraniczenie nieruchomości.
 • Wznowienie punktów granicznych.
 • Podział nieruchomości i połączenie nieruchomości.
 • Pomiary powykonawcze budynków i przyłączy.
 • Pomiary kontrolne, przemieszczeń i odkształceń.
 • Pomiar objętości mas ziemnych.
 • Geoinformatyka?
 • Mapy numeryczne?
 • Mapy w standardzie SGDoN?
 • Numeryczny model terenu.
 • Transformacja i kalibracja rastrów.
 • Pomiar powierzchni użytkowych i kubatury.
 • Prace na terenach zamkniętych?
 • Inne pomiary i opracowania nietypowe.